Avís Legal i Condicions d'ús


DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta website és “Roldós, S.A.”, amb domicili en Passeig Sant Joan, nº 160, baixos, 08037 - Barcelona, amb número de CIF: A-08029712, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 281, Foli 18, Fulla Nº 6. Correu electrònic de contacte lopd@roldos.es.

La informació continguda en www.roldos.es, constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix “Roldós, S.A.” (d’ara endavant “Roldós”) dintre del sector del marketing en les seves diverses branques –que son principalment la planificació publicitària, disseny d’anuncis de tot tipus, entre altres relacionats-, i on s’ofereix l’accés a continguts i serveis del sector de diversa natura.

ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la Web www.roldos.es exigeix l’acceptació de les condicions d’usatge que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els texts, així com la informació i els seus continguts que es recullen en www.roldos.es estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “Roldós” i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “Roldós” de conformitat amb el que es disposa en els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “Roldós”.

“Roldós” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL

L’accés a la pàgina Web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de dades personals de l’usuari per part de “Roldós”. No obstant, es comunica que, en el caso de que “Roldós” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que s’estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les Dades Personals que es recullen als formularis de sol·licitud d’informació de “Roldós” seran objecte de tractament mixta i s’incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a “Roldós”.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual o de qualsevol tipus, que en el seu cas s’estableixi amb “Roldós”, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi contractar.

“Roldós” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’ adoptaran les mesures d’indole tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; l’integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantía d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

COOKIES

Els cookies son petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació envers qualsevol dada de caire personal. L’ús de cookies en la Web www.roldos.es es limita única i exclusivament a efectes de funcionament, seguretat i estadística. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que hi hagués al seu ordinador d’altres pàgines Web. Si que pot configurar el seu navegador perquè li avisi en pantalla que va ha rebre una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà la possibilitat d’accedir a la informació de la pàgina Web www.roldos.es.

REGISTRE I CONTRASENYES D’ ACCÉS (En el seu cas)

“Roldós” proporciona de forma confidencial a cadascun dels seus clients un nom d’usuari i una contrasenya d’accés, la qual és única, personal e intransferible, sent condició necessària per accedir a determinats serveis inclosos a la Web.

L’usuari es compromet a preservar la confidencialitat de la seva contrasenya, podent sol·licitar la seva modificació en cas de pèrdua, coneixement per altres persones o qualsevol altra circumstancia que impedeixi o dificulti el normal funcionament del seu accés.

“Roldós” es reserva el dret a anul·lar discrecionalment la contrasenya d’accés d’algun usuari quan concorren circumstancies de les quals es puguin presumir utilitzacions il·lícites.

L’usuari assumeix la plena responsabilitat i, per tant, totes les obligacions que es derivin de l’ús de diferents serveis a què s’accedeix amb clau d’accés o per la utilització que d’ells realitzin terceres persones accedint amb la contrasenya de l’usuari.

LIMITACIO DE LA RESPONSABILITAT (Nota:pel cas d’existir enllaços)

“Roldós” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, “Roldós” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de “Roldós” conte enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès pels usuaris. “Roldós” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir-se el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

“Roldós” no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web www.roldos.es i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

“Roldós” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin algunes de les circumstancies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol Web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per “Roldós”, i en el seu defecte els enllaços que s’estableixin en aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts de informació que poguessin ser del seu interès.

“Roldós” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’aquest fet, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic lopd@roldos.es.

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos en la Web www.roldos.es.

POLITICA DE PRIVACITAT

Les dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als terminis recollits en la nostra Política de Privacitat.

RESERVA

“Roldós” es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

“Roldós” es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renuncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

© 2008 - “Roldós, S.A.”
Tots els drets reservats

AL BLOG

La publicidad tradicional sigue impactando

En anteriores posts hablábamos de las campañas publicitarias en momentos concretos como la ...

Rebajas… ¿a cualquier precio?

Una vez pasados los excesos propios de estas fiestas, y en plena vorágine de nuevos propósitos que...

Bienvenidos al Año Rafael Roldós

En Roldós comenzamos este 2018 con gran confianza...

twitter ÚLTIMS TWEETS

 
@agenciaroldos Llevamos muchos años adaptándanos a cada época, pero seguimos siendo unos románticos de la #publicidad tradicional,… t.co/ZU8sZVF9Sx

17/01/2018
@agenciaroldos #Publicidad en las #rebajas ¿sabemos aprovecharlo? En el nuevo post hablamos de cómo se anunciaban estos… t.co/6CXR9jdmwk

10/01/2018
@agenciaroldos Damos la Bienvenida al Año Rafael Roldós, 100 años de su fallecimiento, y empezamos el #2018 con gran confianza y o… t.co/iuKjHVk1aZ

03/01/2018