Política de Privacitat


A través del present avís, “Roldós, S.A.” informa els usuaris de la Web www.roldos.es, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a “Roldós, S.A.” les dades personals que els hi son sol·licitades per la sol·licitud de qualsevol tipus d’informació o bé la contractació de les diverses prestacions de serveis que s’ofereixen dintre de l’àmbit publicitari, com són la seva planificació i especialment tot tipus d’anuncis entre altres serveis relacionats.

Per tant, s’informa els usuaris que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades en un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, del qual el titular i responsable es “Roldós, S.A.” (CIF: A-08029712), amb domicili social a Passeig de Sant Joan, nº 160, baixos, 08037 - Barcelona, duent a terme un tractament mixta amb la finalitat de mantenir la relació contractual o l’establida en el seu cas, així com per rebre informació publicitària sobre tots els nostres serveis.

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades que identifiquin al sol·licitant en el correu electrònic emès o bé que siguin requerides en el formulari de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “Roldós, S.A.” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat.

De la mateixa manera, de conformitat amb el que s’estableix en l’elenc normatiu de protecció de dades, l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint una comunicació escrita a “Roldós, S.A.”, Passeig Sant Joan, nº 160, baixos, 08037 - Barcelona, en la qual acrediti la seva identitat. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i fotocopia del DNI de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva reparació. Respecte al dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud no acompleixi els requisits anteriorment citats i no s’acrediti cap interès legítim a l’efecte. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

No es podran atendre les sol·licituds respecte a l’exercici del dret de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests mantinguin la seva relació amb “Roldós, S.A.”. No obstant això, els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària relacionada amb l’objecte social de la mercantil.

“Roldós, S.A.” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’han adoptat les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; l’integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantía d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic i de les modificacions en ella introduïdes per la Llei 32/2003 de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, s’adverteix que l’acceptació de la present clàusula implica, a més, el seu consentiment per a rebre comunicacions publicitàries, relatives únicament a l’objecte social existent en cada moment, realitzades a través de correu electrònic. En tota hora l’usuari pot oposar-se al tractament de les seves dades per aquestes finalitats i revocar el consentiment prestat, sent suficient amb dirigir una comunicació escrita a “Roldós, S.A.”, a Passeig Sant Joan, nº 160, baixos, 08037 - Barcelona o per correu electrònic a l’adreça electrònica lopd@roldos.es, indicant en l’assumpte del correu “DONAR DE BAIXA”.

La Web de “Roldós, S.A.” conte enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès pels usuaris. “Roldós, S.A.” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, pel que l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat. (Nota: Incloure pel cas que existeixin enllaços)

Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: lopd@roldos.es.

© 2008 - “Roldós, S.A.”
Tots els drets reservats

AL BLOG

Adaptarse al cambio antes de ser cambiado

Cambios, cambios y más cambios y, con ello, adaptaciones. Así es la realidad de hoy y será la realidad...

Datos radio segunda oleada EGM

Como sabemos, hacer campaña publicitaria en radio nos permite una sencilla segmentación, rápida cobertura...

La publicidad en los años setenta

El post de esta semana nos remite a un texto publicado en La Vanguardia en la década de los...

twitter ÚLTIMS TWEETS

 
@agenciaroldos La empresa, más polifacética. El público, más exigente. ¿Cuáles son los cambios en la comunicación empresarial?… t.co/OC7tgDhYx0

20/09/2017
@agenciaroldos Analizamos los datos radio de la 2a oleada EGM. ¿Qué emisoras y programas son los más escuchados? En nuestro blog:… t.co/lXrWXZdhVu

14/09/2017
@agenciaroldos Publicidad en los años 70, ¿Qué licencias publicitarias mantenemos en la Publicidad 2017? Lo analizamos en el blog:… t.co/01QcKMyhBI

06/09/2017